محاسن سفیدان فاریاب خواستار تجدید نظر حکومت مرکزی در مورد تقرر والی جدید این ولایت شدند

26 Apr 2021

۶ ثور ۱۴۰۰

نشست اعضای شورای محاسن سفیدان روز گذشته ( یکشنبه، ۵ثور ۱۴۰۰ ) در مورد تعیین والی جدید در فاریاب و اعلام قطعه نامه از سوی این شورا در سالون کنفرانسی شاروالی میمنه برگزار شد.

عبدالقدوس قلیج رئیس محاسن سفیدان ولایت فاریاب، میگوید: تغییر و تبدیل یک اصل بوده، اما در وضیعت ناامن کنونی فاریاب ، تقرر یک والی جدید دراین ولایت فاجعه بار است.

رئیس محاسن سفیدان فاریاب افزود، والی جدید معرفی شده، اصلا از ساحات و مناطق این ولایت آگاهی ندارد وضیعت را به نفع مخالفین دولت رقم خواهد زد.
وی افزود‌، تعیینات حکومت مرکزی بدون مشوره مردم صورت گرفته و ادامه کار داکتر نقیبب الله فایق والی اسبق فاریاب به نفع مردم و به نفع وضعیت کنونی این ولایت میباشد.

در این حال استاد اسدالله ایماق عضو شورای محاسن سفیدان فاریاب؛ قطعه نامه‌ی از سوی اعضا و شورای محاسن سفیدان را به خوانش گرفت که قرار ذیل می باشد.

1ــ  به منظور تعیینات خودسرانه مقام ریاست جمهوری که در مغایرت مقتاضیات در شرایط کنونی قرار داشته، و اوضاع نیم بند امنیتی را دراین برهه زمانی که درآن گفتگوهای صلح جریان دارد تاسف بار میدانیم.

2ــ عزل ونصب یکی از اصول حکومت داری خوب بوده در بهینه سازی حاکمیت نقش حیاتی و اساسی دارد؛ اما انصاب مامورین بلند رتبه در عدم مشورت با نماینده گان مردم در شورای ملی، شورای ولایتی،شورای علما،شورای محاسن سفیدان،اعضای جامعه مدنی،تضمین کننده دوری همت از دولت میباشد.

3ــ تجربه نشان میدهد برخورد سلیقه‌یی درپُست های بلند در عدم شناخت از بافت های اجتماعی و آشنایی، جغرافیایی محیطی قرار داشته و پایه های جمهوریت را متزلزل ساخته و حکومت مردم سالار را خدشه‌دار و دیموکراسی را بدنام مینمایند.

4ــ  از آنجاییکه برهمه گان اظهرمن شمس است، نا امنی، نبودشغل،خشک سالی،مرض مهلک کرونا و از طرف دیگر شدت جنگهای تحمیلی هر روز اقتصاد را از مردم فاریاب گرفته و زمینه مهاجرت را به مرکز فاریاب بیشتر ساخته که بهبود این وضیعت نیاز مبرم به یک رهبریت سالم داشته و مشارکت مردم با دولت در کاهش ناهنجاری ها نقش کلیدی دارد.

5ــ  نقیب الله فایق والی فاریاب از بدوحضور تا فاصله ماموریت سه ساله خود ارتباط پیوسته با اقشار مختلف جامعه داشته و با موقف گیری متوازن سیاسی، گراف جرایم جنایی و امنیتی را به پائین ترین سطح آن تقلیل بخشیده و با جلوگیری از ترورهای هدفمند،اختطاف گاه و ناگاه مجرمین را به پای محاکمه کشیده و اعتماد سازی را بین دولت و ملت افزایش داده بود؛ این خود یک ارزش مدنی به حساب میاید.

6ــ  ما در قرون وسطی زندگی نمی کنیم که با قطع رجال مواجه باشیم، اشخاص و افراد بر وفق مرادبر تحمیل گردیده و شکاف های کوچک بین دولت و ملت را بیشتر سازد. فاریاب در سطح ملی به حیثیت بستر گهواره شخصیت های تحصیل کرده سیاسی و کدرهای تعلیم یافته ملکی و نظامی مطرح است.

و همچنان در اخیر اعضای شورای محاسن سفیدان این ولایت، فعالیت های سه سال اخیر داکتر نقیب الله فایق را چشم گیر و بی سابقه گفتند: که بیشترین دستاوردهایشان در عرصه بازسازی، امنیت، معارف، حضور فعال زنان به دوایر دولتی وغیر دولتی، کاهش دزدی، ترور و جمع آوری افراد مسلح غیر مسوول بوده است.Skip to toolbar