یک طالب در فاریاب به دولت پیوست

22 Apr 2021

۲ ثور ۱۴۰۰

مقام های امنیتی در فاریاب از پیوستن یک عضو گروه طالبان به دولت خبرمی دهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید؛ یک عضو گروه طالبان بنام چاری باشنده قریه نور محله ولسوالی اندخوی مربوط به گروپ ملا امین قاقا به دولت پیوسته است.

این عضو طالبان از  ۲ سال بدینسو در مربوطات ولسوالی های چهار گانه اندخوی فعالیت داشت بعد از درک حقایق روز گذشته به پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی اندخوی تسلیم شده است.Skip to toolbar