تجلیل از ۶۸۵ مین سالروز تولد امیر تیمور صاحبقران درفاریاب

12 Apr 2021

۲۴ حمل ۱۴۰۰

در یک همایش بزرگ فرهنگی در شهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب از ۶۸۵ مین سالروز تولد امیر تیمور صاحبقران به ابتکار خبرگزاری چاپار تجلیل گردید.

سخنرانان همایش فرهنگی پیرامون ابعاد مختلف زندگی امیر صاحبقران از جمله در بخش های سیاسی،فرهنگی وتطبیق عدالت در زمان حکمروایی وی صحبت کردند.

ازسوی هم سخنرانان این همایش فرهنگی در پیوند به تامین ارزش های حقوق بانوان و حفظ جایگاه بانوان در دوره حکمروایی امیر تیمور صاحبقران نیز صحبت کردند.

آنان همچنان از حاکمان فعلی دولت افغانستان خواستار تامین عدالت و برابری شده گفتند باید حاکمان دولت وسیاسیون برای حکومتداری خوب طرح حکومتداری امیر تیمور صاحبقران را عملی نمایند.

در این حال سهراب بیک صالحی سرپرست خبرگزاری چاپار می گوید این همایش به هدف ارج گزاری به شخصیت فرهنگی و سیاسی به خصوص در مورد امیر تیمور صاحبقران وسالروز تولد صاحبقران به ابتکار خبرگزاری چاپار راه اندازی گردید.

همچنان در همایش فرهنگی به مناسبت ۶۸۵ مین سالروز تولد امیر تیمور صاحبقران ترانه ها و برنامه اکلیل نیز اجرا گردید.
گزارش : فیروز ـ غفوریSkip to toolbar