۱۹۶ تن از مرکز آموزش‌های حرفه‌وی فاریاب فارغ شدند

31 Mar 2021

۱۱ حمل ۱۴۰۰

۱۹۶ تن از جوانان پس از آموزش‌های لازم حرفه ازطریق دفتر اکتید سند فراغت را به‌دست آوردند.
لعل‌محمد جویا مسوول تعلیم و تربیه شهر میمنه و ماستر ترینر دفتر اکتید در ولایت فاریاب می‌گوید: در این دور به تعداد ۱۹۶ دختر  وپسر از حرفه‌های مختلف فارغ شدند.
به گفته آقای جویا این شمار جوانان از مرکز انکشاف محارت‌های ولسوالی‌های المار، اندخوی و شهرمیمنه سند فراغت و وسایل کار به‌دست آوردند.
جوانان فارغ شده در بخش‌های خیاطی، فلزکاری، کیک و کلچه پزی، چِرمه دوزی و کمپیوتر آموزش دیده‌اند
فارغین مرکز آموزش حرفه‌ها در فاریاب می‌گویند: قبل از این آن‌ها با هیچ یک از حرفه‌ها آشنایی نداشته و در حال حاضر با فراگیری حرفه‌های مختلف صاحب کسب و کار شده‌اند.

به گفته مسوولین  پروژهٔ آموزش حرفه‌ها در اکثریت واحدهای اداری فاریاب در حال اجرا بوده که از آغاز ایجاد مراکز حرفوی تا حال، صدها جوان پس از آموزش حرفه‌های مختلف صاحب کسب و کار شده‌اند.Skip to toolbar