توزیع پول نقد برای نزدیک به ۵۰۰۰ خانواده در فاریاب

16 Mar 2021

۲۶حوت۱۳۹۹

مسولین اداره مهاجرین فاریاب از توزیع پول نقد برای نزدیک به ۵۰۰ خانواده فقیر و مهاجر از جنگ ها خبر میدهند.
غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین و دعوت کننده گان فاریاب می گوید به ادامه کمک های بشردوستانه برای ۴۷۲۰ خانواده فقیر و مهاجر از جنگ پول نقد توزیع گردید.
رئیس مهاجرین فاریاب می افزاید: این شمار خانواده ها به اساس یک سروی دقیق شناسایی گردیدند که امروز برای هر خانواده مبلغ ۶۸۴۰ افغانی توزیع می گردد.
این کمک ها از طریق دفتر wfp با هماهنگی دفتر NPO
توزیع می گردد.

در این حال خانواده های فقیر و مهاجر از جنگ از کمک های بشردوستانه NPO ابراز خوشی نموده می گویند جنگ ها آنان را متضرر ساخته است.
این خانواده ها می گویند جنگ آنان متضرر ساخته است و به وضعیت نگران کننده در هوایی سرد زمستان زندگی دارند.
خانواده مهاجر و فقیر همچنان تداوم کمک های نهاد های دولتی و امداد رسان نیز گردیدند.

با این همه مسولین اداره مهاجرین فاریاب می گویند کمک های نهاد های امداد رسان و دولت در روز های آینده نیز برای خانواده های فقیر و مهاجر از جنگ ها ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar