فراغت ۴۵ تن از حافظان قرآنکریم در فاریاب

3 Mar 2021

۱۳ حوت ۱۳۹۹

به تعداد ۴۵ تن از حافظان قرآن‌کریم امروز با راه‌اندازی گرد همایی بزرگ دینی در شهرمیمنه سند فراغت به‌دست آوردند.

قاری هبت‌الله مخدوم راجع‌، مسوول دارلحفاظ انورالقرآن راجی در میمنه می‌گوید: به تعداد ۴۵ پسر جوان پس از آموزش در بخش مسایل دینی و به ویژه حفظ قرآن‌کریم تحت آموزش قرار داشتند امروز سند فراغت به‌دست آوردند.

در این‌حال خانواده‌های حافظان قرآن‌کریم در فاریاب با استقبال از برنامه‌های آموزشی مسایل دینی می‌گویند: خیلی خرسند هستیم از این‌که نزدیکان ما تحت آموزش مسایل دینی قرار می‌گیرند.

ازسویی هم حا افظان قرآن‌کریم با ابراز خرسندی می‌گویند: پس از دوسال زحمت وتلاش از این مدرسه فراغت حاصل کرده‌اند. آنان وعده سپردند که مسایل دینی را که در این دور آموخته اند با سایر جوانان نیز شریک می‌سازند.

آنان هم‌چنان از سایر جوانان خواستار فراگیری مسایل دینی شدند.

این شمار حافظان قرآنکریم در حالی سند فراغت به‌دست آوردند که روز گذشته نیز در دو برنامه دستار بندی نزدیک به ۲۰۰ تن از حافظان قرآن‌کریم سند فراغت حاصل کرده بودند.Skip to toolbar