کتاب حکایت‌های پسندیده روگشایی شد

28 Feb 2021

۱۰ حوت ۱۳۹۹

روز یک‌شنبه( دهم حوت) از کتاب حکایت‌های پسندیده که به کوشش و گردآورنده‌گی احمدیما عمری به چاپ رسیده بود رونمایی و توزیع شد.

این همایش که در سالون کتاب‌خانهٔ ظهیر فاریابی برگزار گردیده بود، شاه‌رضا منشی‌زاده با استقبال از چاپ کتاب حکایت‌های پسندیده، گفت که جامعه مستلزم برگشت به اصل کتاب‌خوانی است. جوانان روندهٔ نقشِ قدم بزرگان خود هستند و آن‌ها باید این میراث گران‌سنگ حفظ کرده تقویت بخشند.

در ادامه محمدروف عنبر، شاعر و نویسندهٔ کشور در مورد کتاب سخن گفته افزود که این کتاب برای تربیت فرزندان سودمند بوده خوانش آن می‌تواند به آگاهی و دانایی جوانان بی‌افزاید.

در ادامه جوانا و مهمانان از کتاب حکایت‌هایی را خواندند.Skip to toolbar