فرصت تایید اسناد تحصیلی برای کاندیدان موفق امتحان جمعی

24 Feb 2021

۶ حوت ۱۳۹۹

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام نموده است، کاندیدانی که در امتحان جمعی موفق گردیده‌اند؛ اما اسناد تحصیلی آنان فاقد تاییدی می‌باشد، چانس دوباره برای گرفتن تاییدی سند تحصیلی از سوی وزارت تحصیلات عالی را دارند.
این‌ درحالی‌ست که کاندیدان امتحان جمعی در کشور، از برگزار نشدن به موقع امتحان جمعی در بعضی ولایات و تایید نشدن سندهای تحصیلی شان از سوی برگزار کننده‌گان این امتحان شاکی بودند.
پیش از شماری از  راه یافته گان امتحان جمعی به دلیل عدم تاییدی اسناد تحصیلی شان از سوی وزارت تحصیلات به وظایف شان گماشته نشده بودند اما اکنون این فرصت برای راه یافته گان امتحان جمعی از سوی دولت مساعد شده است.Skip to toolbar