از زاد روز امیر علی‌شیر نوایی و ظهیرالدین محمدبابر تجلیل شد

16 Feb 2021

۲۸ دلو ۱۳۹۹

چاپار: انجمن اجتماعی و فرهنگی ایشانچ، ام‌روز( سه‌شنبه، ۲۸ دلو) تحت یک همایش پر معنا از ۵۸۰ مین زادروز امیر علی‌شیر نوایی و ۵۳۸مین زادروز ظهیرالدین محمدبابر، در سالون کتاب‌خانه‌ی ظهیرالدین فاریابی تجلیل به‌عمل آورد.

این همایش که با حضور شاعران، نویسنده‌گان، استادان دانشگاه، کنش‌گران اجتماعی، بانوان و جوانان برگزار گردیده بود، استاد تاشقین بهایی با ابراز قدردانی از برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی و ادبی گفت: نوایی و ظهیرالدین محمد بابر دو چراخ روشن و ره‌نمای نسل ام‌روز و آینده است. خواندن آثار نوایی و بابر برای غنامندی علمی قشر جوان سودمند است.

در ادامه آقای محمد اشرف شریفی استاد دانشگاه فاریاب، در مورد زندگی و آثار نوایی و بابر معلومات ارایه کرد.

در پایان محفل شاعران و جوانان اشعار برگزیده‌ی خویش را به‌خوانش گرفتند.Skip to toolbar