توزیع مواد غذایی برای ۲۷۴ خانواده‌ی در فاریاب

10 Feb 2021

۲۲ دلو ۱۳۹۹

مسولین دفتر NPO در فاریاب، ام‌روز( چهارشنبه، ۲۲دلو) از توزیع کمک‌های غذایی برای بیش از ۲۷۰ خانواده‌ی بی‌جا شده خبر می‌دهند.

طاهرالله قاری‌زاده مسوول دفتر NPO در فاریاب می‌گوید که برای ۲۷۴ خانواده‌ی بی‌جا شده از جنگ‌ها توزیع گردید.

وی گفت این کمک‌ها شامل چهار بوری آرد، ۲۰ لیتر روغن، دو کیلوی نمک، یک‌ونیم کیلوی پلمپی می‌باشد.

ازسویی هم خانواده‌های بی‌جاشده از جنگ‌ها در فاریاب با ابراز خرسندی از کمک‌های صورت گرفته خواستار ادامه هم‌چو کمک‌ها در آینده نیز گردیدند.

این شمار خانواده‌ها می‌افزایند که جنگ‌ها آنان را متضرر ساخته است باید جنگ پایان یابد تا مردم با خاطر آرام زندگی نمایند.

مسوولین این نهاد می‌گویند کمک‌های آنان هم‌چنان در آینده‌ها نیز برای خانواده‌های بی‌جا شده ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar