بازداشت یک دادستان در بامیان به‌اتهام دریافت رشوه

10 Feb 2021

۲۲ دلو ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت بامیان، ام‌روز( چهارشنبه، ۲۲دلو) از بازداشت دادستان دادستانی ابتدائی این ولایت خبر می‌دهند.

محمدرضا یوسفی سخن‌گوی پولیس بامیان به‌چاپار می‌گوید: روزگذشته یک دادستان آمر ابتدائیه یکاولنگ این ولایت به اتهام گرفتن ۳۰ هزار افغانی رشوه در ولسوالی حصه‌ی اول یکاولنگ بازداشت شده‌است.

سخنگوی پولیس بامیان می‌افزاید: این شخص وقتی دست‌گیر شده، که هیات دادستانی‌کل افغانستان در این ولایت اعزام شده بود.

شایان ذکر است که حکومت افغانستان از چندماه بدین‌سو، در پیوند به فساد اداری و سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌وی تعداد زیادی از چهره‌های مطرح و پر نفوذ کشور را دست‌گیر و به دادستانی معرفی کرده‌است.

پرسش این‌جاست اقدامات اخیر حکومت برای محو فساد اداری در ادارت دولتی تا چه‌اندازه سودمند خواهد بود.Skip to toolbar