سه کارمند وزارت صحت به پنج-پنج سال محکوم  به زندان شد

9 Feb 2021

۲۱ دلو ۱۳۹۹

لوی ثارنوالی افغانستان ام‌روز( سه‌شنبه، ۲۱دلو ) از محکوم و مجازات سه تن از کارکنان وزارت صحت‌عامه به‌اتهام مطالبه‌ی ۸۰هزار دالر امریکایی رشوه، خبر می‌دهند.

جمشید رسولی سخن‌گوی لوی سارنوالی افغانستان به چاپار تایید نموده گفت، روزگذشته متهمان هریک غلام‌سخی نظر سرپرست آمریت ستاک مرکزی، غلام مصطفی مدیر راپور، رسید احمد فواد معتمد فنی آمریت، اجمل عسکرزاده عضو هیأت تشریح، محمود نوابی مدیر معاینۀ و فضل­شاه قریشی هیأت معاینه و تشریح ستاک مرکزی وزارت صحت عامه، می‌باشند، از سوی محکمه‌ی استیناف رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری، مورد محاکمه قرار گرفتند.

آقای رسولی می‌گوید: این قضیه را مسوولان یکی از شرکت‌های خدماتی و لوجستیکی از طریق شمارۀ ثبت شکایات۱۸۰ لوی ثارنوالی اطلاع داده بود.

سخن‌گوی لوی ثارنوالی می افزاید: بر بنیاد تحقیقات ثارنوال موظف، متهمان این قضیه در بدل تأئید اسناد پول اجناس شرکت قراردادی(۳۰۰هزار لباس محافظتی کوید-۱۹) -که قیمت هر ثوب آن ۳۸۱ افغانی با وزارت صحت‌عامه قرار داد شده بود- ابتدا ۳۰۰هزار دالر امریکایی رشوه درخواست و در نهایت به اخذ ۸۰هزار دالر امریکایی موافقه کرده بودند. یک تن از متهمان این قضیه هنگام اخذ مبلغ ۲۹هزار دالر امریکایی رشوه از مجموع مبلغ مطالبه‌شده، از سوی ثارنوالی عمومی کنترول و مراقبت در هم‌کاری با ارگان‌های کشفی، به گونۀ بالفعل بازداشت و در جریان تحقیقات دیگر شرکای جرمی‌اش را معرفی کرده بود.

وی گفت: هیأت قضایی محکمه‌ی استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی در جلسه‌ی علنی با حضور متهمان قضیه و وکلای مدافع شان، روزگذشته دو شنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۹ خورشیدی، غلام سخی نظر سرپرست آمریت ستاک مرکزی و غلام مصطفی مدیر راپور رسید استاک مرکزی را به پنج- پنج سال و احمدفواد را به سه سال حبس تنفیذی و هر سه ٱنان را به انفصال از وظیفه و پرداخت ۸۰ هزار دالر امریکایی وجه معادل رشوه طور تضامن، محکوم به مجازات کرد، و همچ‌نان هیات این نشست قضایی به برائت اجمل عسکرزاده عضو هیأت تشریح، محمود نوابی مدیر معاینه‌ی و فضل‌شاه قریشی هیأت معاینه و تشریح ستاک مرکزی وزارت صحت عامه حکم کرد.

این در حالی‌ست که محکمۀ ابتدائیه‌ی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری این سه تن را در جلسه‌ی قضایی تاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۹ از ۳ تا ۱۰ سال حبس تنفیذی و پرداخت ۳۰۰ هزار دالر امریکایی جزای نقدی محکوم به مجازات کرده بود.Skip to toolbar