مدیر عمومی طب عدلی ریاست صحت‌عامه جوزجان بازداشت شد

7 Feb 2021

۱۹ دلو ۱۳۹۹

دادستانی‌کل افغانستان، ام‌روز( یک‌شنبه، ۱۹دلو) از بازداشت مدیر عمومی طب عدلی ریاست صحت‌عامه جوزجان ازسوی دادستانی‌کل این کشور خبر می‌دهند.

جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی‌کل افغانستان به چاپار می‌گوید: روزگذشته در عملیات‌های دستگیری متهمین فساد اداری، مدیر عمومی طب عدلی ریاست صحت‌عامه جوزجان به‌اتهام اخذ یازده هزار افغانی رشوه بازداشت شده است.

سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌افزاید: این شخص مسوولیت ریاست کمیسیون تثبیت معلولیت را نیز بر عهده داشت، که به‌اتهام اخذ یازده هزار (۱۱۰۰۰) افغانی رشوه، در رابطه به تائیدی و طی مراحل اسناد معلولیت، به‌گونه‌ی بالفعل و مستند در یک عملیات مشترک دادستانی و امنیت ملی دست‌گیر گردیده و فعلا تحت توقیف قرار دارد.

آقای رسولی می‌افزاید: تعقیب عملیات‌های دست‌گیری متهمین فساد اداری ادامه دارد.

درین حال‌داکتر دست‌گیر نظری سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه می‌گوید: داکتر احمدجا‌وید مدیرطب عدلی ریاست صحت‌عامه جوزجان در اوقات غیر رسمی روز(چهارشنبه، ۱۵دلو) ساعت ۲ بجه بعد از ظهر در معاینه خانه شخصی اش با گرفتن مبلغ ۱۱۰۰۰ افغانی پول نقد توسط مسوولین امنیت ملی گرفتار گردیده.

این درحالی‌ست روزگذشته سه تن از سناتوران مشرانو جرگه ازسوی دادستانی تعقیب و دادگاه این کشور به ده-ده سال محکوم به زندان شدند.

گزارش ــ اصلیه احمدزیSkip to toolbar