شهردار پیشین ولایت بلخ محکوم به زندان شد

7 Feb 2021

۱۹ دلو ۱۳۹۹

مسوولان دادستانی‌کل افغانستان، ام‌روز( یک‌شنبه، ۱۹دلو) شهردار پیشین ولایت بلخ را به‌اتهام اختلاس به ۱ ‌سال و ۶ ماه حبس تنفیذی و پرداخت پنج‌میلیون افغانی جریمه محکوم به مجازات کرد.

جمشید رسولی سخن‌گوی لوی دادستانی‌کل افغانستان به چاپار می‌گویـد: دادستانی‌کل ام‌روز محمدنصیر عینی شهردار پیشین ولایت بلخ را به عنوان متهم اصلی و نوران‌شاه را به‌اتهام معاونت به جرم اختلاس مبلغ پنج میلیون افغانی، از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری؛ مورد محاکمه قرار داد.

سخن‌گوی دادستانی‌کل می‌افزاید: دادستان موظف قضیه پس از جمع‌آوری اسناد، شواهد، مدارک، تکمیل تحقیق و تکمیل دوسیه با ترتیب هفت دلیل الزام علیه متهمان برای مجازات محمدنصیر عینی و نوران‌شاه از پیشگاه محاکم درخواست مجازات کرده است.

آقای رسولی گفت، در صورت دعوای دادستان موظف قضیه آمده است که شهردار پیشین ولایت بلخ یک عراده موتر نوع لندکروزر یک کلید(فاقد اسناد گمرکی و ترافیکی) را بدون در نظر گرفتن طی مراحل اسناد تدارکاتی به مبلغ پنج میلیون افغانی خریداری کرده است.

وی افزود، بر بنیاد صورت دعوای دادستان، افزون بر آن که شهردار پیشین ولایت بلخ این موتر را یک میلیون ۲۰۰ هزار افغانی بیشتر از قیمت بازار خریداری کرده است، مصوبۀ شماره ۱۳ تاریخ ۱۴ عقرب ۱۳۹۶ شورای وزیران و مادۀ ۳۶ طرزالعمل تدارکات را نیز نقض کرده است.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدائیۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری با حضور داشت متهمین و وکلای مدافع آن‌ها، محمدنصیر عینی شاروال پیشین ولایت بلخ را به اتهام اختلاس و حیف و میل به عنوان متهم اصلی مطابق به یک‌سال و شش ماه حبس تنفیذی و جبران خسارۀ مبلغ پنج میلیون افغانی محکوم به مجازات کرد.

در این جلسه‌ی قضائی نوران‌شاه مدیر محاسبۀ شاروالی این ولایت از سوی هیأت قضایی بری‌الذمه دانسته شده و بر تعقیب عدلی محمداسحق رهگذر والی پیشین بلخ، جان‌محمد آمر مالی واداری و ذبیح‌الله حکم صادر گردید.

گزارش ــ اصلیه احمدزیSkip to toolbar