اطمینان از  تامین امنیت پروژه بند دهندره درفاریاب

7 Feb 2021

۱۹ دلو۱۳۹۹

مسولین امنیتی بند دهندره در ولسوالی پشتونکوت از تامین امنیت پروژه اطمینان میدهند.
فیروز فرمانده کندک محافظت عامه در ولسوالی پشتونکوت فاریاب می گوید که نیروهای امنیتی این کندک شب و روز به منظور تامین امنیت پروژه های عام المنفعه تلاش می نمایند،هیچ گونه چالش و نگرانی در راستایی تطبیق پروژه های حیاتی وجود ندارد

در این حال نجیب الله یکی از فرمانده هان محلی در ولسوالی پشتونکوت فاریاب می گویدکه وی با نیروهای تحت امرش از پروژه های انکشافی حمایت می کند بخاطر تامین امنیت پروژه ها شب و روز تلاش خواهد کرد.
این فرمانده محلی می افزاید به هیچکس اجازه نمیدهد مانع تطبیق پروژه بند آبگردان دهندره شوند.

در این حال محمد افضل فرمانده قرار گاه بند دهندره در ولسوالی پشتونکوت فاریاب می گوید وضعیت امنیتی کاملآ خوبست اما گروه طالبان که هرگز به بازسازی باور وارزش نمیدهند هموار کوشش میکنن مانع تطبیق پروژه انکشافی می شود.
وی می گوید نیروهای امنیتی در این پروژه کاملآ آماده تامین امنیت پروژه بند دهندره هستند.

با این همه باشنده گان فاریاب وفعالان جامعه مدنی در پی داد خواهی از حکومت مرکز خواستار آغاز دوباره این پروژه بزرگ شده اند.

گزارش : فیروز ـ غفوریSkip to toolbar