سه سناتور به‌جرم فساد به ده‌سال زندان محکوم شدند

6 Feb 2021

۱۸ دلو ۱۳۹۹

منابع لوی سارنوالی افغانستان، ام‌روز( شنبه، ۱٨دلو ) از حبس تنفیذی سه سناتور به ده-ده سال ازسوی ستره محمکه‌ی این کشور خبر می‌دهند.

جمشید رسولی سخن‌گوی لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید: امروز لیاقت‌الله بابکرخیل، محمدانور باشلیق و عظیم قویاش اعضای مشرانو‌جرگه به‌اتهام مطالبه ۶۰‌هزار دالر امریکایی رشوت، از سوی محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مورد محاکمه قرار گرفتند.

سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌افزاید؛ این سه تن که به عنوان هیأت به‌هدف بررسی ادارات عایداتی از جمله گمرک بندر حیرتان، از سوی مشرانوجرگه به ولایت بلخ توظیف شده بودند به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی څارنوالی کنترول و مراقبت در هم‌کاری با نهاد‌های کشفی، طور بالفعل با اخذ ۴۰هزار دالر امریکایی از مجموع ۶۰ هزار دالر مطالبه شده دستگیر گردیده و قضیه به تاریخ ۲۳ میزان ۱۳۹۹به خاطر بررسی‌های بیشتر و تکمیل تحقیقات به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده بود.

آقای رسولی گفت: څارنوال موظف قضیه پس از جمع‌آوری اسناد، شواهد، مدارک و تکمیل روند تحقیق بر مبنای قانون؛ با ترتیب هفت دلیل الزام علیه متهمان، برای مجازات آنان فقرۀ دوم مواد 370، 371 و 385 کودجزا را که بیش از ده سال زندان پیش‌بینی گردیده، از پیشگاه محاکم درخواست مجازات کرده است.

وی گفته، هیأت قضایی محکمۀ ابتدائیه‌ی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مطابق بند۲ مادهء ۳۷۰ بند ۶ مادهء ۳۷۰ مادهء ۳۸۵کودجزا؛ با حضورداشت وکیل مدافع  و غیابت متهمین برای هریک از متهمین ده‌سال و یک‌ماه حبس تنفیدی و پرداخت مبلغ ۴۰هزار دالر جریمه نقدی طور تضامن؛ محکوم به مجازات شدند.

در این‌حال ستره محمکه افغانستان در یک خبرنامه افزوده، سه سناتور به‌جرم اخذ رشوت در جلسهٔ علنى امروز ۱۸ دلو محکمه ابتدایهٔ رسیده گی به‌جرایم سنگین فساد اداری ،هر یک  به جزای (۱۰)سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت چهل چهل هزار دالر امريكايى يا معادل آن به افغانى ، معادل پول  رشوت اخذ شده، محكوم به مجازات گردیده اند.

این درحالی‌ست که دوهفته قبل شهردار هرات با شش‌ تن دیگر از سوی این مرکز به‌اتهام جرایم فساد اداری به سه‌سال زندان و پرداخت ۷۵هزار دالر نیز  محکوم به مجازات شده بود.

گزارشگر ــ اصلیه احمدزیSkip to toolbar