کابینه پیش‌نویس سوم بودجه سال ۱۴۰۰ را تأیید کرد

3 Feb 2021

۱۵ دلو ۱۳۹۹

معاونیت سخن‌گوی ریاست‌جمهوری ام‌روز( چهارشنبه، ۱۵دلو) از تأییدی طرح پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی کابینه خبر داده است.

دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید: کابینه پیش‌نویس سوم بودجه سال ۱۴۰۰ را تأیید کرده به شورای ملی ارسال نموده است.

معاون سخن‌گوی رئیس‌جمهور می‌افزاید: پیش‌نویس سوم بودجه با تغییرات و پیشنهادات مطرح تأیید شده است.Skip to toolbar