برنامه حساب‌دهی دولت برای ملت در فاریاب برگزار شد

30 Jan 2021

۱۱ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز( شنبه، ۱۱دلو) برنامه حساب‌دهی دولت برای ملت با حضورداشت رٲسای دوایر دولتی وغیر دولتی، اعضای شورای ولایتی، فعالین مدنی ، فعالین حقوق زن، جوانان، و مردم سرتاسر این ولایت درصحن مقام ولایت فاریاب برگزار شد.

نقیب‌الله فایق، والی ولایت فاریاب در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت: در یک‌سال اخیر در سکتورهای تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و فرهنگ در ولایت فاریاب؛ عبارت از اعمار و تطبیق پنج پروژه خُرد و بزرگ به‌شمول، سالون جمنازیم، دیوار احاطوی فارم تحقیقاتی فاکولته زراعت، تعمیر شش طبقه، ایجاد مرکز فی بی سی، ایجاد وتجهیز کودکستان، مجموعاً به هزینه دوصد سی و یک میلیون افغانی؛ اخذ منظوری پوهنحٔی کمپیوترسانیس، و شرعیات درچوکات پوهنتون فاریاب، به تعداد ۲۴٥٨ تن محصل به هشت پوهنحٔی‌های شبانه و روزانه فاریاب جذب گردیده‌است، اعمار و ترمیم ۳۶ باب تعمیر مکاتب، ۲۰ باب مبرس و اعمار دیوار احاطه، ۱۳ باب مکتب، مجموعاً ۵۴۹ میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد، و ۱۷ باب مکتب به هزینه ۱۵ میلیون افغانی تحت کار می‌باشد.

والی فاریاب می‌گوید: ۱،۵ میلیون افغانی عواید از درک فروش اجناس لیلام، حق العضویت کورس‌های خصوصی، از تصدیق نامه‌ها به‌دست امده، ایجاد پنج باب مکتب جدید که زمینه آموزش برای ۹۰۰ شاگرد فراهم شده‌است.
مسابقات ورزشی گوناگون به‌شمول بزکشی، جوجیتسو، بایسکل رانی، پرورش اندام وغیره در سطح مرکز و ولایت فاریاب به‌راه انداخته شده است.
دربخش ریاست اطلاعات فرهنگ؛ عابدات تاریخی حوزه آقینه، ولسوالی چهارگانه اندخوی و مدرسه شهبازخان به هزینه ۳۲ میلیون افغانی ترمیم و مرمت گردیده‌است، آموزش و فراغت شاگردان ذکور واناث دربخش‌های فن بیان، اداره و منجمند در اطلاعات و فرهنگ، و ایجاد سه گروه تیاتر در روزهای ملی فعال بودند.

آقای فایق افزوده، دربخش صحت، فعال ساختن و تجهیز نمودن سامان آلات مرکز صحی اندخوی، وایجاد بیمارستان ۳۰۰ بستر کوید ۱۹ درین ولسوالی، و ایجاد صد بستر در مرکز ولایت فاریاب وایجاد ۵۰ بستر معتادین در اندخوی، به بهربرداری سپرده شده است.

وی افزود؛ تعداد ۲۳٨ پروژه اعمار شبکه آب‌رسانی خانه به خانه به سیستم سولری شبکه آب رسانی به‌صورت برقی مجموعا ۶۱ میلیون افغانی تطبیق گردیده‌است، ٨۹ پروژه آبیاری دیوار استینادی و معیاری به هزینه ۱۲۷ میلیون افغانی ازسوی میثاق شهروندی میمنه تطبیق گردیده‌است. در بخش ترانسپورت ۱۰ پروژه پل و پلچک به هزینه ٨۴ میلیون افغانی تطبیق شده‌است، ۳۷ باب مکتب ازسوی  برنامه اقره به هزینه ۲۳۱ میلیون افغانی درسطح ولسوالی‌های این ولایت به بهربرداری سپرده شده است.

والی فاریاب گفت: در برنامه دسترخوان ملی دولک چهل هزار از سرتاسر فاریاب مستفید شده دارد که فعلا چهل فیصد آن ازین مواد خوراکه سترخوان ملی مستفید شده‌اند، دربخش حج و اوقاف ۱۳ محراب مسجد درین ولایت اعمار شده، و دربخش شهرداری ۷ پروژه انکشافی به‌شمول هوتل‌ها و ۳۲ باب دکان، منارها، و چغل اندازی سرک‌ها و غیره تطبیق شده‌است، ریاست مخارات ایجاد یک باب کمیپوتر کلب برای ۲۰ مکتب با فایبر نوری تطبیق شده‌است.

وی گفت، ازسوی وزارت مهاجرین به ۹۳۰۰ فامیل مواد غذایی وغیرغذایی و پول نقدی توزیع کرده، و ریاست حوادث برای ۳۷۱۰۰ سی هفت هزار صد فامیل کمک مواد غذایی وغیر غذایی توزیع شده، وبرای ۷٨۰۰ فامیل کوچی‌ها مواد غذایی وغیر غذای درسطح فاریاب توزیع شده، ریاست شهدای ومعلولین برای ۳۹٨ میلیون افغانی در سال مالی برای ۵۴۹٨ افراد تنظیم، و از ۲۲ هزار کتابچه برای هشت هزار در دیتابیس تطبیق شده، در این سال دو پروژه بزرگ جدید یکی خط ریل به هزینه سی میلیون دالر و سبستیشن برق به هزینه ۱۳ میلیون دالر افتتاح شده، مجموعا ۴۳ میلیون دالر شده است.

والی فاریاب، حاجی جنت گل رئیس اتحادیه شهدای ومعلولین را به دزدی پول شهدا و تقلب کاری درمقابل مردم این ولایت کرده گفت که باید دستگیر و زندانی شود.Skip to toolbar