معلمین فاریاب برای یک‌سان‌سازی معاشات داد‌خواهی کردند

28 Jan 2021

۹ دلو ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار روز گذشته (چهارشنبه، ۸ دلو) شورای منتخب معلمین در ولایت فاریاب دست به دادخواهی زدند.

این معلمان که تعداد شان به صد ها تن از معلیمن اثاث و ذکو می‌رسید در چهارراهی معلم شهر میمنه تجمع کرده دست به داد خواهی زدند.

این معلمین از یک‌سان نبودن معاشات در ادارات دولتی شکایت داشتند و خواست اساسی شان یک‌سان شدن معاشان در ادارات دولتی می‌باشد.

یک تن از این معلیمن  به خبرگزاری چاپار می‌گوید: هشت هزار معاش که از طرف  دولت در مقابل زحمات‌شان پرداخت می‌شود، این معاش حتی برای مصارف خانه‌های‌شان مکفی نمی‌باشد.

وی گفت ام‌روز که نماینده‌های مردم، وزیران و دیگر کسانی که معاشات هزاران دالری اخذ می‌کنند، همۀ آن‌ها شاگردان همین معلمین هستند.

دادخواهی با خوانش قطعه‌نامه و اعلام حمایت از دیموکراسی و حکومت به پایان رسید در این قطعه نامه بر یکسان سازی معاشات ادارات دولتی تاکید شده است.

این درحالی‌ست که طرح مالی بودجه سال ۱۴۰۰ برای بار دوم از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده و در این طرح مالی، کودهای احتیاطی و چندگانگی معاشات در ادارات دولتی و هم‌چنین مصارف گوشت و ترکاری ادارهٔ امور جنجال برانگیزترین بحث در میان گرداننده‌گان شبکه‌های اجتماعی بوده است.
در این حال معلمین آسیب پذیرترین قشر جامعه است که از سالیان دراز از کم بودن معاشات شان شکایت داشته‌اند.



Skip to toolbar