استقبال شهروندان میمنه از بهبود وضعیت امنیتی

25 Jan 2021

۶ دلو ۱۳۹۹

شماری از شهروندان میمنه با استقبال از وضعیت امنیتی می گویند: شهرمیمنه نسبت سایر مرکز شهرهای کشور امن می باشد.

باشنده گان فاریاب تامین امنیت درشهرمیمنه را ایجاد یک هماهنگی میان نیروهای وهمکاری مردم با نیروهای امنیتی عنوان کردند.

همچنان باشنده گان فاریاب ازسایر شهروندان می خواهند به منظور تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.

مقام های امنیتی فاریاب می گویند پلان وسیع امنیتی به منظور تامین امنیت شهرمیمنه دارند تا مردم به فکر آرام زندگی نمایند.Skip to toolbar