کاهش ۹ درصدی عواید اداره هوانوردی ملکی در سال ۱۳۹۹

24 Jan 2021

۵ دلو ۱۳۹۹

اداره هوانوردی ملکی افغانستان از کاهش عواید سال ۱۳۹۹ ابراز نگرانی کرده است.
محمدنعیم صالحی، سخن‌گوی این اداره، ام‌روز یک‌‌شنبه (۵ دلو) می‌گوید که در سال جاری عواید، ۹ درصد کاهش یافته است.
وی افزود که ام‌سال به‌دلیل گسترش ویروس کرونا و دوران قرنطین پروازها کاهش یافت و این اداره با کم شدن پروازهای ترانزیتی، ۶۰ میلیون افغانی زیان دیده‌است.
به گفته آقای صالحی، در مجموع در سال جاری ۵۳ هزار پرواز داخلی و ۳۵ هزار پرواز خارجی صورت گرفته است.Skip to toolbar