حذف پلیت (۳۹)؛ جلوگیری از فساد یا تایید بدفرهنگی؟

14 Jan 2021

۲۵ جدی ۱۳۹۹

امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهور در تصمیم هفتادوهفتم نشست شش‌ونیم صبح نوشته است که پلیت (۳۹) از جریان توزیع برای همیشه حذف خواهد شد و دلیل حذف شدن این شمار سلسله پلیت‌ها را جلوگیری از فساد اداری در ادارات ترافیکی کشور اعلام کرده‌است.

این در حالی‌ست که دولت مکلف است تا از آدرس اطلاعات و فرهنگ و رسانه‌ها در مقابل بد فرهنگی‌ها ایستاده و برای محو آن بکوشد؛ اما از چند سال به‌اینسو نمبرپلیت های سی‌ونه منبع خوب برای اخاذی ماموران توزیع پلیت برای موترداران در ادارات ترافیکی کشور شده است.

تصمیم آقای صالح برای حذف این شمار پلیت‌ها به مثابهٔ باد بر آتش بد فرهنگی‌ها بوده زمینهٔ ترویج و گسترش بیشتر چنین بد فرهنگی در میان مردم خواهد شد.

این در حالی‌ست اعداد با زندگی مردم رابطهٔ مستقیم و ناگسستنی دارد، به روایت دیگر انسان‌ها در جهان اعداد زندگی می‌کنند و حذف یک عدد- ارچند از میان سلسله شماره‌های نمبر پلیت موتر هم که باشد- مردم خود را در نوسان جدید پذیرش و عدم پذیرش این عدد (مردود) درمیابند. که باعث می‌شود در زندگی روزمرهٔ شهروندان بی‌نظمی ایجاد شود.

اما حکومت با چیره‌گی که بر شهروندان و ادارات خود دارد، باید تصمیم دیگری به‌جای حذف این عدد اتخاذ می‌کرد.Skip to toolbar