تغییر محدودیت اطلاع دهی به سخن‌گوی والیان از سوی رئیس جمهور

29 Dec 2020

۹جدی ۱۳۹۹

ارگ در اعلامیه‌ای از عدم لغو بست‌های سخن‌گویان و تغییر محدودیت اطلاع‌دهی سخن‌گوی والیان به رسانه‌ها از سوی رئیس جمهور خبر می‌دهد.

در این اعلامیه تذکر یافته است که سخن‌گوی والیان به‌جز اطلاعات امنیتی، در دیگر موارد اطلاع دهی، دست باز دارند.

این تصمیم ریاست‌جمهوری با هماهنگی شورای امنیت ملی، شوراهای عالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست‌جمهوری گرفته شده است.Skip to toolbar