جوزجان شامل بودجه سال مالی نمی شود

24 Dec 2020

۴ جدی ۱۳۹۹

عملی نشدن فرمانین دولت مرکزی ازسوی اداره محلی جوزجان سبب شده تا دولت طی یک مکتوب رسمی هشدار بدهد در صورت بی تفاوتی اداره محلی جوزجان این ولایت شامل بودجه سالی مالی امسال نمی گردد.

حکومت در حالی برای متوقف بودجه سالی مالی ولایت جوزجان هشدار داده است که اداره محلی در راستایی تعین سرپرست ریاست معارف نتوانسته فرمان رئیس جمهور کشور را عملی نماید.

دراین حال عزیز الله الفتی نماینده مردم جوزجان در پارلمان در برگه فیسبوک اش نوشته است “هموطنان عزیز و کسانی که از ما امید خدمتگذاری داریدما چه میتوانیم  وقتی که کارمند رئیس جمهور بخاطر عدم معرفی یک ر ئیسه مربوط روند سبز جناب امرالله صالح که مشکلات متعدد در ولایت جوزجان دارد بودجه ولایت مان را که حق میلیون ها انسان است توقف میدهد”

تاحال علت و انگیزه معرفی نشدن رئیس معارف جوزجان معلوم نیست.Skip to toolbar