آغاز توزیع کمک‌های نقدی برای کوچی‌ها در فاریاب

22 Dec 2020

۲جدی ۱۳۹۹

در ادامۀ توزیع کمک‌های غذایی و غیرغذایی برای نیازمندان در فاریاب، امروز(سه شنبه، دوم جدی) برای ۳۲۰ خانوادۀ کوچی‌ها در این ولایت، از سوی کمیته هالند برای افغانستان، پول نقد توزیع گردید.

داکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب گفت: در کنار افزایش بی‌جا شده‌گان در این ولایت، وضعیت کوچی‌ها نیز نگران کننده‌است.

والی فاریاب افزود که در ادامۀ کمک‌ها برای نیازمندان، قشر کوچی‌ها نیز از کمک‌های غذایی و غیر غذایی مستفید می‌شوند.

ذبیح‌الله آمر کوچی‌های ولایت فاریاب گفت: قشر آسیب پذیر کوچی برای بار نخست از کمک‌های بشر دوستانه مستفید شدند که برای هر خانوادهء کوچی ۳۸۵۰ افغانی توزیع شد.

ذبیح‌الله افزود، که کوچی‌ها از کمک‌های بشر دوستانه، پروژه‌های انکشافی و بنیادی محروم‌اند.

محمدگل نورخیل رئیس شورای کوچی‌های فاریاب، از وضعیت ناگوار کوچی‌ها خبر داده افزود که به علت دور بودن مناطق زیستی کوچی‌ها، این قشر از سروی و کمک‌های حکومت محلی و دفاتر، بی‌بهره مانده‌اند.

شیرگل یکی از کوچی‌های فاریاب، از کمک نقدی کمیتۀ هالند تشکر نموده افزود که نبود چراگاه باعث تلف شدن مواشی آنان شده است.

شیرگل افزود که در نبود امکانات، پیشه مالداری را نیز از دست داده است.

این‌شمار کوچی‌ها می‌گویند که آغاز فصل زمستان، شیوع موج دوم کرونا و عدم آکاهی این قشر در مورد کرونا، آنان را نگران ساخته است.Skip to toolbar