متوقف شدن ۱۷۰ عراده موتر زرهی در گمرک هرات

19 Dec 2020

۲۹ قوس ۱۳۹۹

صالح در جلسه شش و نیم صبح: محصول و مالیه دهی ۱۷۰ موتر زرهی که در گمرک هرات متوقف است، بزودی حل می‌گردد، کند کاری در گمرکات قابل تحمل نیست.

آقای صالح در صفحه فیسبوک‌اش نگاشته است که روند ثبت موترهای فاقد اسناد در تمام ولایات افغانستان به هدایت وی شدت می‌یابد.

صالح افزوده است که برای موترهای خلاف دست افغانستان ساحه تردد مشخص تعیین می شود که با این حال موتر هایی که در دیگر ولایات به ثبت می‌رسند، بدون پرداخت فیس برای سند کل کشور، اجازه تردد به کابل را ندارند.

او این روند را یگانه راه برای متوقف شدن واردات موترهای دست چپ در کشور می‌داند.Skip to toolbar