کودک هندی با پختن ۴۶ نوع غذا در ۵۸ دقیقه ریکارد جهانی ثبت کرد

17 Dec 2020

۲۷ قوس ۱۳۹۹

یک کودک هندی که شهروند تامیل نادو می‌باشد با پختن ۴۶ نوع غذای متنوع و خوش‌مزه ریکارد جهانی را به نام خود ثبت کرد.

به اساس گزارش‌های جهانی، در ایالت تامل نادوی هندوستان، شری لکشمی ۱۱ ساله با پختن ۴۶ نوع غذا در ۵۸ دقیقه ریکارد جدید را به نام خود رقم زده نام خود را در کتاب ریکارد جهانی یونیکو ثبت کرد.

شوق آشپزی در دوران قرنطین به سر لکشمی زد و تحت نظر پدر خود آموزش‌های حرفوی آشپزی را فراگرفت، در این جریان پدر لکشمی متوجه شد که دخترش مهارت خاصی در پختن غذا دارد.

پدر لکشمی می‌گوید که در جریان آماده سازی دخترش متوجه می‌شود، قبل از او دختر ۱۰ سالۀ دیگر با پختن ۳۰ نوع غذا در یک ساعت این ریکارد را به نام خود ثبت کرده‌است و لکشمی باید این ریکارد را بشکند.

او با هدایت پدر و مادرش، در حضور هیات یونیکو و دوربین رسانه‌ها توانست با پختن ۴۶ نوع غذای سنتی تامیل نادو این ریکارد را به  نام خود ثبت کرده جایزه را از آن خود کند.

منبع: express news

مترجم: عنبر کیاSkip to toolbar