برنامهٔ دادخواهی زنان معلول در فاریاب برگزار شد

13 Dec 2020

۲۳ قوس ۱۳۹۹

امروز ( یکشنبه۲۳قوس۱۳۹۹خورشیدی ) برنامه دادخواهی زنان معلول تحت نام « تقویت استراتیژی اشخاص دارای معلولیت» توسط ریاست امور زنان با حضورداشت، راوسای دوایر دولتی، فعالین حقوق زن و زنان معلول درسالون کنفرانس‌های ریاست امور زنان، ولایت فاریاب برگزار شد.

ماریا نوری، رئیس امور زنان فاریاب می‌گوید: زنان معلول درولایت فاریاب درحالت وخیم به‌سر می‌برند و با دید حقارت به آن‌ها می‌نگرند، تحت نام‌های کور، کر، شَل توهین نموده، مورد خشونت های فزیکی، روحی، روانی، فرهنگی، و اجتماعی قرار می‌دهند.

رئیس امور زنان فاریاب، خواستار همکاری‌های ادارات دولتی وغیر دولتی به منظور ایجاد کار برای زنان معلول گردید.

همچنان در این برنامه ازسوی امر جندر مقام ولایت، سرپرست حقوق بشر، و سرپرست شهدا و معلولین به زنان معلول وعده سپرده شده تا به مشکلات هریک از معلولین با هماهنگی مقام ولایت رسیدگی شود.Skip to toolbar