بی تفاوتی هیآت امتحان جمعی بست های ۵ و ۶ صد ها جوان درفاریاب انتظار اخذ امتحان هستند

11 Dec 2020

۲۱ قوس ۱۳۹۹
عدم مدیریت هیات امتحان جمعی بست های ۵ و ۶ صد ها جوان دختر و پسر از ده روز بدینسو از ولسوالی های دور دست به میمنه آمدند در انتظار اخذ امتحان هستند.
شامیلین امتحان جمعی که ولسوالی ها فاریاب پس از نشر اعلامیه اصلاحات اداری و ریاست امتحانات کشور بخاطر اخذ امتحان جمعی به میمنه آمدند از نزدیک به ۱۰ روز می شود انتظار ورود هیات را به فاریاب دارند.
جوانان شامل امتحان جمعی بست های ۵ و ۶ که شمارشان به صدها دختر و پسر می رسد با پرداخت کرایه هنگفت به اتاق های کرایی در رستورانت ها به سر میبرند.
آنان می گویند هر گاه هیات امتحان جمعی به بی تفاوتی شان ادامه بدهند علیه هیات دادخواهی خواهند کرد.
در این حال مقام های محلی فاریاب نیز هیات اعزامی امتحانات جمعی را به بی برنامه گی وعدم هماهنگی با وزارت دفاع ملی بخاطر انتقال شان از طریق طیاره های نظامی متهم می کنند.
مقام های محلی فاریاب تایید می کنند که صد ها جوانان دختر و پسر با پرداخت کرایه های هنگفت از ولسوالی ها  خود را به میمنه رسانیدن  و از ۱۰ روز بدینسو به شهر میمنه منتظر اخذ امتحان جمعی هستند.
هیآت اعزامی امتحانات جمعی بست های ۵ و ۶ در حالی نبود پروازه طیاره به میمنه بهانه می گیرند که در چند روز اخیر شرکت هوایی و طیاره های نظامی پرواز های خود را انجام دادند.
گزارش : فیروز ـ غفوری ـ چاپار نیوزSkip to toolbar