۸ ثانیه مراعات نکردن قرنطین در تایوان، یک مرد ۳۵۰۰ دالر امریکایی جریمه شد

9 Dec 2020

۱۹ قوس ۱۳۹۹

حکومت تایوان به‌دلیل کشف شدن واقعات مثبت کرونا در هوتل‌ها، مهمانان و مهمانداران را در همان هوتل که خود شان مقیم است، قرنطین کرده‌است. در این حال مسافر یک هوتل در شهر کاوسوتنگ تایوان به‌خاطر شکستاندن قرطینه برای ۸ ثانیه، ۳۵۰۰ دالر امریکایی جریمۀ نقدی پرداخت کرد.

مسوولین در دوربین مدار بستۀ هوتل می‌بینند که مردی با لباس سرخ ورزشی از اتاق خود بیرون برمی‌آید و وقتی روبه‌روی خود گارد هوتل را می‌بیند خیلی زود دوباره به اتاق خود بر‌می‌گردد. در آن هوتل مریضان مصاب به ویروس کرونا نیز قرنطین بودند. از تصویر ثبت شده چنین بر می‌آید که او برای مدت ۸ ثانیه از اتاق بیرون شده و خیلی زود برمی‌گردد.

مسوولان هوتل آن مرد را به محکمۀ صحی معرفی می‌کنند و محکمه هم برای او صدهزار دالر تایوانی که ۳۵۰۰ دالر امریکایی می‌شود جریمه می‌کند. در قوانین چنین آمده است که مسافران در هیچ صورت حتی برای یک ثانیه هم که‌باشد، از اتاق خود بیرون رفته نمی‌توانند.

بر اساس گزارشات وزارت صحت تایوان ۵۶ هوتل در شهر کاوسوتنگ در حالت قرنطینه می‌باشد و مسافران این هوتل‌ها در هیچ صورت حق بیرون رفتن از اتاق خود را ندارند و تعداد مجموعی این اتاق‌ها به ۳۰۰۰ می‌رسد که مردم در آن‌ها در قرنطینه به‌سر می‌برند.

منبع: express news

مترجم: عنبرکیاSkip to toolbar