همایش همبستگی واتحاد برای زنان ودختران در فاریاب راه اندازی شد

9 Dec 2020

۱۹ قوس ۱۳۹۹

برنامه همبستگی واتحاد برای کاهش خشونت علیه زنان و دختران با حضورمسولین نهاد دولتی وغیر دولتی، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، زنان ودختران درشهرمیمنه برگزار شد.

فریده امیری نماینده، موسسه انکشافی وآموزشی برای زنان فاریاب گفت: این همایش ازسوی موسسه انکشاف وآموزشی برای زنان به کمک مالی اداره ملل متحد دراین ولایت راه اندازی گردید تا همه بخاطر کاهش خشونت علیه زنان مبارزه نمایند.

بانو امیری می افزاید؛ دراین اواخر خشونت علیه زنان نگران کننده است وبیشتر گسترش ویروس کرونا سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است .

دراین حال بانوان درفاریاب  نیز از افزایش خشونت علیه زنان، نگرانی نموده از دولت خواستار ایجاد زمینه های کاری برای بانوان بخاطر کاهش خشونت شدند.

همچنان در همایش امروزی غورفه های سنایی دستی، بنجاره و خوراکه فروشی زنان تجارت پیشه مارکیت تجارتی زنان فاریاب نیز به نمایش گذشته شده بود.Skip to toolbar