وزارت معارف: صنف‌های اول تا سوم را به مساجد منتقل می‌کنیم

6 Dec 2020

۱۶قوس۱۳۹۹

در خبرنامه وزارت معارف آمده است، که مساجد را در ایکو سیستم تعلیمی شامل نموده، بر اساس آن تمام شاگردان صنوف اول تا سوم، تعلیمات خویش را از مساجد محل خویش فرا خواهند گرفت. در سه سال نخست تعلیم و تربیه در مسجد، یک هویت قوی اسلامی را به شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای شاگردان ما برجسته خواهد نمود.

این یک تغییر مهم و بزرگ بوده یک پلان عاقلانه و تطبیق تدریجی و گام به گام را ایجاب می‌نماید. وزارت تعلیمات عمومی، دارلحفاظ‌ها و مدارس را تحت ریاست عمومی تعلیمات اسلامی جاگزین نموده است. قبلاً معینیت تعلیمات اسلامی صرف از لحاظ ساختاری یک معینیت بود؛ ولی از لحاظ محتوا (صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها) یک اداره کوچک بود که تنها روی  دارالحفاظ‌ها و مدارس تمرکز داشت.

اکنون در تغییرات جدید ریاست عمومی جدید، تعلیمات اسلامی از لحاظ صلاحیت ها و مسوولیت‌ها غنامندتر گردیده و ریاست تعلیمات عمومی و ریاست مدارس و دارالحفاظ‌ها را در زیر چتر خویش احتوا می‌کند و در قبال تمام سیستم خدمات تعلیمی از صنف ۱ – ۱۲ مسؤلیت و صلاحیت خواهد داشت.Skip to toolbar