قطر: دومین جلسۀ کمیته کاری تیم‌‌های مذاکراتی راه اندازی می‌شود

6 Dec 2020

۱۶ قوس ۱۳۹۹

انتظار می‌رود کمیته مشترک کاری تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز دومین جلسۀ شان‌را در دوحۀ قطر راه اندازی کنند.

از برگزاری این جلسه نادر نادری عضو هیئت گفت‌وگو کننده دولت افغانستان و هم‌چنان محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر خبر داده‌اند.

این دو مقام روز گذشته هم‌زمان هر یک در توییتر خود خبر دادند که کمیتۀ کاری تیم‌های مذاکراتی دو طرف روز گذشته ۵ دسمبر در نخستین جلسۀ شان روی چگونگی و ایجاد آجندای اصلی مذاکرات صلح، بحث کردند.

گفت ‌وگو‌ها میان نماینده‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه سپتمبر امسال در قطر آغاز شد اما دو طرف چهارشنبه گذشته به‌گونه رسمی تایید کردند که روی طرزالعمل مذاکرات صلح افغانستان به‌توافق دست یافته‌اند.Skip to toolbar