برخورد خشونت آمیز سربازان ایران با پناهنده‌گان افغان

3 Dec 2020

۱۳ قوس ۱۳۹۹

امروز ( پنجشنبه۱۳قوس۱۳۹۹خورشیدی) ویدیو و نوار های صوتی از پناهنده‌گان افغان به دست‌ رس چاپار قرار گرفته، نشان می ‌دهد که، سربازان ایرانی پناهنده‌گان افغان را در این کشور به گروگان‌ گرفته مورد لت‌ وکوب و شکنجه قرار می ‌دهند.

شهروندان افغان می افزایند؛ سربازان ایران شهروندان افغان را در قید گرفته نه رد مرز می ‌کنند و نه آزاد شان می‌ کنند، این شهروندان را در پاسگاه‌های خود به صورت متواتر مورد لت ‌وکوب و شکنجه قرار داده، برخورد وحشیانه با آن ‌ها دارند.

این شهروندان میگوید؛ سربازان ایرانی از شهروندان افغان تقاضای صد میلیون تومان واحد پولی این کشوررا  نمودند در غیر آن صورت بیست پنج سال را در زندان‌های ایران بگذرانند، شهروندان افغان از دولت افغانستان تقاضای توجه جدی نموده‌اند.

دراین حال گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه به چاپار میگوید؛ در پیوند به این موضوع به قونسلگری‌های کشور ایران وظیفه داده که تحقیقات شان ‌را به ‌گونه همه جانبه آغاز نموده، در اسرع وقت گزارش دهند.

آقای هیواد می افزاید؛ رویۀ نادرست با شهروندان افغانستان درهیچ کشوری ازجهان قابل قبول نبوده و برای رسیده گی به موضوعات مرتبط به شهروندان افغانستان مقیم در خارج، وزارت امور خارجه از هیچ نوع تلاش و اقدام دریغ نخواهد کرد.

این درحالیست که در سال جاری دو مورد خشونت علیه پناهنده‌گان افغان از جانب ایران به‌ ثبت رسیده‌است. غرق شدن نزدیک به ۲۰ تن از مهاجرین افغان توسط سربازان ایرانی و به آتش کشیدن موتر عامل پناهنده‌گان افغان در آن کشور از جمله قضایای دیگر است که تا هنوز، دولت ایران وضاحت قناعت بخش به‌ مردم افغانستان ارایه نکرده‌ است.Skip to toolbar