تحصن قوم ترکمن در پیوند به ربوده شدن عبدالرووف نه ساله به روز دوم کشید

1 Dec 2020

۱۱ قوس ۱۳۹۹

دیروز مورخ ۱۰ قوس بسته‌گان عبدالرووف، در پیوند به ربوده شدن این کودک در درب مقام ولایت بلخ خیمۀ تحصن برپا کرده بودند؛ امروز به روز دو کشید.

صمد حارث ریس شورای همبستگی ترکمنان در ولایت بلخ به چاپار میگوید: گروه عدالت خواه قوم ترکمن در شمال کشور-در یک حرکت اعتراضی از دو روز به اینسو به درب مقام ولایت بلخ در پیوند ربوده شدن عبدالرووف، خیمه تحصن بر پا نموده از حکومت عدالت می‌خواهند.

رئیس شورای همبستگی ترکمنان بلخ گفت: ویدیویی که خانواده عبدالرووف ۹ ساله در رسانه پخش نموده میگوید؛ فرزند شان در وضعیت وخیم سرما به‌سر مي‌برد. رباینده گان خواستار یک نیم میلیون دالر امریکایی در بدل رهایی این کودک شده، و این خانواده توانایی پرداخت این رقم کلان را نداشته از حکومت محلی درخواست کمک کرده اند؛ ولی به گفتۀ ایشان از جانب حکومت محلی تا هنوز جواب قناعت بخش داده نشده‌است.

معترضان می‌گویند در صورت عدم اقدام به‌موقع حکومت؛ آنان مسیر بندر حیرتان و آقینه را می‌بندند و هم‌چنان به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

این درحالیست عبدالرووف فرزند محمد نبی دهم عقرب حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح از مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی پولیس شهرمزار شریف توسط افراد ناشناس با لباس یونیفورم پولیس ربوده و در جایی نامعلوم انتقال داده‌شده است.Skip to toolbar