نا امنی و ادامه اختطاف ها در بلخ

23 Nov 2020

۳ قوس۱۳۹۹

منابع محلی در ولایت بلخ یک کودک ۹ ساله از ۲۴ روز بدینسو ربوده شده اما تاحال سرنوشت آن معلوم نیست آدم ربایان برای رهایی این کودک از خانواده اش یک ملیون دالر خواسته اند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ به چاپار میگوید؛ ۲۴ روز قبل این کودک ۹ ساله بنام عبدالروف از ساحه حوزه چهارم امنیتی شهر مزار شریف توسط افرادمسلح ناشناس ربوده شده است.

یک منبع محلی بلخ می افزاید؛ در مقابل رهایی این کودک ۹ساله رباینده گان یک میلیون دالر خواسته اند.

اما سخنگوی پولیس گفت؛ بخاطر رهایی کودک کار جدی روان است پولیس مشترکاً با نهادهای کشفی و استخباراتی در قسمت رهایی از هر نوع تلاش دریغ نمی کنند.

آقای عادل میگوید؛ چون قضایایی اختطاف بسیار پیچیده و مغلق بوده، باید دقیق اجرات گردد.

ازسوی هم باشنده گان از افزایش نگرانی های ،قتل ،اختطاف، تهدید گروه طالبان در حومه های شهر مزار شریف و سایر ناهنجاری ها اداره محلی و نهاد امنیتی را به بی کفایتی متهم می نمایند.

با این همه چندی پیش ريیس اتحادیه صرافان بلخ اختطاف و دوباره پس از چند روز رها گردیده بود.Skip to toolbar