توزیع کمک های غیر غذایی برای ۲۰۰ خانواده درفاریاب

22 Oct 2020

اول – عقرب ۱۳۹۹

در ادامه کمک های بشردوستانه موسسات دولتی و غیر دولتی در فاریاب، امروز(پنج شنبه) برای دوصد خانواده بیجا شده از ولسوالی های قیصار و خواجه سبزپوش از سوی سره میاشت این ولایت مواد غیرغذایی توزیع گردید.

غلام فاروق کارگر سرپرست سره اداره میاشت ولایت فاریاب گفت:برای ۲۰۰ خانواده مواد غیرغذایی از شامل کمپل،بوشکه آب، سیت آشپز خانه، کیت صحی و ترپال توزیع شد.

آقای کارگر از ادامه کمک های سره میاشت یادآور شده افزود که بزودی کمک های غذایی این موسسه نیز آغاز می شود.

سید دستگیر یکی باشنده گان جنگ زده ولسوالی قیصار از کمک های بشردوستانه سره میاشت ابراز خرسندی نموده افزود که او از جنگ خسته شده، خواهان آتش بس دایمی و صلح است.

بیجا شده گان، این کمک ها را بسنده ندانسته و علت بیجا شدن شان را جنگ و نا امنی عنوان کرده اند.Skip to toolbar