فراغت ۴۸۰ دانشجو از موسسه تحصیلات عالی رشاد و انیستیتوت تورانی در فاریاب

13 Oct 2020

۲۲ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد و انیستیتود علوم صحی داکتر تورانی جشن فراغت ۴۸۰ دانشجوی خود امروز (سه شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۹) باحضور مقام های محلی، مسولین نهاد دولتی و خصوصی، بزرگان قومی، وسایر اقشار جامعه در صحن دانشگاه دولتی فاریاب راه اندازی شد.

عبدالرشید رشاد رئیس موسسات رشاد گروپ در فاریاب گفت: امروز به تعداد ۴۸۰ محصل از شش پوهنحی موسسه تحصیلاتی عالی رشاد سند فراغت به درجه لیسانس را بدست میاورند.

ماستر فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب در رابطه به جشن فراغت دانشجویان این موسسه و دوزادهمین سالگرد شان سخنرانی می کرد گفت پیرامون همکاری همه جانبه پوهنتون فاریاب به موسسه تحصیلات عالی رشاد معلومات داد و از کار و فعالیت های این نهاد را با نیکی یاد کرد.

همچنان داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب جشن فراغت دانشجویان را بر خود، اعضای فامیل شان و به جامعه علمی فاریاب تبریک گفته از خانواده ها خواست تا به فرزندان  شان اجازه بدهند که بیشتر از این به تحصیلات شان ادامه دهند.

والی فاریاب همچنان از تلاش های بی سابقه موسسه تحصیلات عالی رشاد در بخش ارتقایی ظرفیت فرزندان این ولا تشکر کرده و خبر خوش برای فارغین داد که در سال مالی پیش رو تشکیلات حکومت محلی به درجه اول نیز منظور می گردد.

ازسوی هم دانشجویان فارغ شده از ایجاد سهولت های تحصیلی توسط موسسه تحصیلات عالی رشاد نیز قدر دانی نمودند.Skip to toolbar