یک محافظ والی بلخ ترور شد

5 Oct 2020

۱۴ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی بلخ از ترور یک محافظ والی این ولایت  ازسوی افراد مسلح ناشناس  خبرمیدهند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ میگوید؛ محافظ والی بلخ بنام فرهاد درساحه شهرک بابه یادگار ولسوالی نهرشاهی این ولایت از سوی افرادمسلح ناشناس ترور شده است.

سخنگوی پولیس بلخ میگوید؛ افرادمسلح ناشناس سوار موتر شخصی محافظ والی بلخ را نیز با خود برده اند.

مسولیت ترور محافظ والی بلخ را فرد یا گروهی بدوش نگرفته است.Skip to toolbar