پایتخت – افغانستان در آغاز هفته شاهد سه انفجار

22 Aug 2020

۱ سنبله ۱۳۹۹

شهر کابل بامداد روز شنبه گواه سه انفجار در بخش‌ های مختلف بود که در نتیجه این انفجارها، چهار تن زخم برداشته اند.

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل می گوید انفجار نخست در سرک نو چهلستون در حوزه هفتم رخ داد که در آن یک تن جان باخت دو تن دیگر به شمول یک غیرنظامی زخم برداشته اند.

به گفتۀ آقای فرامرز، این انفجار برخاسته از ماین مقناطیسی بود که بر یک موتر کرولای شخصی جاسازی شده بود.

انفجار دومی در حوزه پانزدهم امنیتی شهر کابل در چهار راه هنگرها رخ داد که هدف آن یک موتر پولیس بود و به گفتۀ آقای فرامرز، دو پولیس در این انفجار زخم برداشته اند.

آقای فرامرز افزود که انفجار سومی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل در منطقه کمپنی رخ داد که تلفاتی در پی نداشت.

این در حالی است که انفجارهای ماین های مقناطیسی که بیشتر موترهای نظامی را هدف قرار می ‌دهند در شهر کابل افزایش یافته است.

مسولیت انفجارات در کابل را فرد یا گروهی بدوش نگرفته اند.

پایتخت–افغانستان_در_آغاز_هفته_شاهد_سه_انفجارSkip to toolbar