گشایش مرکز تداوی کلیه درفاریاب

20 Aug 2020

۳۰ اسد ۱۳۹۹
برای نخستین بار مرکز هیمودیالیزیا تداوی کلیه ها درشفاخانه حوزوی ۳۰۰ بستر فاریاب افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد .

این مرکز توسط داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب و داکتر محب الله رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه کشور افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.
این مرکز با سه پایه ماشین های مدرن هیمودیالیز ، ماشین ECG ، ( گراف قلب ) ماشین التراسوند ، وبخشهای عملیات خانه، لابراتوار، فارمسی، نرس ستیشن، مراقبت های جدی، عاجل زنانه ومردانه با سایر بخشهای مورد نیاز مجهز میباشد .

این مرکز به هزینه ۷ میلیون افغانی از بودجه انکشافی دولت ایجاد گردیده است.Skip to toolbar