رییس جمهور فرمان تخفیف و عفو مجازات طالبان ونیروهای امنیتی را امضا کرد

10 Aug 2020

۲۰ اسد ۱۳۹۹

فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی و عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان به امضا رسید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام امروز (۲۰ اسد۱۳۹۹) فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی و عفو مجازات محکومین مشمول لیست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.

رئیس جمهور به تاسی از حکم مندرج فقرۀ ۱۸ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با درنظرداشت تقاضای اعضای لویه جرگه مشورتی صلح مؤرخ ۱۷ اسد ۱۳۹۹ منعقده کابل، تخفیف و عفو مجازات حبس منسوبین نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم محکوم گردیده اند، منظور کرد.

در مادۀ اول این فرمان در مورد تخفیف و عفو مجازات آمده است: مدت باقی ماندۀ مجازات حبس منسوبین نظامی که به الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، با رعایت مادۀ ۳۵۰ قانون اجراات جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زن، بدون در نظرداشت مدت باقی ماندۀ حبس شان، عفو و از حبس رها گردند.

همچنان در این ماده چنین تذکره یافته است: منسوبین که علاوه بر حبس الی پنج سال به جزای نقدی محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنان نیز عفو گردد.

در مادۀ دوم این فرمان نگاشته شده است که تطبیق احکام این فرمان مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

به همین ترتیب رئیس جمهور در این مراسم، به تعقیب فیصلۀ لویه جرگه مشورتی صلح که در مادۀ دوم قطعنامه آن رهایی زندانیان باقی ماندۀ طالبان را تایید نمود، فرمان عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.Skip to toolbar