مرکز و چندین قریه ولسوالی کوهستان فاریاب به کنترول دولت افتاد

27 Jul 2020

۶ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی و نظامی فاریاب از تصرف دوباره بخش های از ولسوالی کوهستان که بدست طالبان سقوط نموده بود خبر میدهند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب روز شنبه (۴ اسد ۱۳۹۹ ) با مقام های نظامی این ولایت به ولسوالی کوهستان سفر نموده بود از تصرف دوباره بخش های از این ولسوالی وپوسته های امنیتی خبر میدهد.

والی فاریاب گفته است هدف اصلی سفرش به ولسوالی کوهستان بررسی وضعیت امنیتی ،جمع آوری مشکلات مردم این ولسوالی در بخش صحت ‌،آموزش و پرورش، زراعت وسایر بخش ها می باشد.

مقام های محلی ونظامی فاریاب در این سفر با بزرگان ولسوالی کوهستان دیدار نموده وهمچنان از نیروهای امنیتی بخاطر مبارزه علیه طالبان قدر دانی نمودند.

ازسوی هم والی فاریاب برای مردم ولسوالی کوهستان وعده سپرد که در بخش خدمات صحی ازجمله کلنیک این ولسوالی ادویه وتجهیزات طبی مجهز می شود ویک قطعه مفرزه صد نفری در آینده نزدیک نیز ایجاد می گردد.

بزرگان قومی و نیروهای امنیتی در ولسوالی کوهستان از سفر مقام های محلی و نظامی در این ولسوالی استقبال نموده خواستار توجه دوام دار مقام ارشد محلی ومرکزی گردیدند.

با این همه مقام های ملکی و نظامی فاریاب برای مردم ولسوالی کوهستان و نیروهای امنیتی از اکمالات نیروهای امنیتی به گونه دوام دار وعده سپردند.

گزارش : فیروز “غفوری ” فاریاب

مرکز_و_چندین_قریه_ولسوالی_کوهستان_فاریاب_به_کنترول_دولت_افتادSkip to toolbar