رییس ومعاون اداره نورم و استندر ملی کشور درپیوند به فساد اداری باز داشت شدند

16 Jul 2020

۲۶ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبر گزاری چاپار، رییس عمومی ،معاون تخنیکی و مدیر پروژهای اداره نورم استندرد ملی کشور به اتهام رشوت مبلغ ۲۰۰ هزار دالر امریکایی باز داشت شدند.

در یک خبرنامه نام لوی څارنوالی افغانستان آمده است محمد موسی عَلَمی رییس عمومی نورم استندرد کشور به‌ شب گذشته بر اساس شکایت یک تن از متشبثین خصوصی به‌ شمارۀ اختصاصی ثبت شکایات 180 لوی څارنوالی؛ به اتهام اخذ مبلغ یک‌صدهزار دالر امریکایی به‌ گونۀ بالفعل از سوی ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت لوی څارنوالی باز داشت گردید.

در خبرنامه اضافه شده است اتهام وارده بر معاونین و مدیر پروژهای آن اداره نیز وجود داشت، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌های این اداره ازسوی باز و تحت تحقیق و بررسی قرار دارند.

همچنان خبرنامه می افزاید اصل مبلغ طلب شده 200 هزار دالر امریکایی بوده که حین دریافت مبلغ‌ یک‌صدهزار دالر امریکایی رئیس عمومی آن اداره باز داشت گردیده است.

رییس_و_معاون_اداره_نورم_و_استندر_ملی_کشور_در_پیوند_به_فساد_اداری_باز_داشت_شدندSkip to toolbar