ناکامی موسسه سنایی در بخش عرضه خدمات صحی در فاریاب سبب افزایش مرگ ومیر گردیده

30 Jun 2020

۱۰ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری ، مقام های محلی،فعالین جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی فاریاب از ناچیز بودن خدمات صحی موسسه انکشافی سنایی در شفاخانه حوزوی انتقاد کردند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید: بدلیل نبود دوا در شفاخانه حوزوی بیماری بخاطر خرید دوا دخترش را فروخت و به پولش را ادویه گرفته است.

ازسوی هم والی فاریاب افزود: به دلیل نبود امکانات صحی شفاخانه حوزوی فاریاب ـ به شفاخانه قریه وی فاریاب تبدیل شده است.

به گفته داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب عرضه خدمات صحی از طریق موسسه سنایی ناکام است این موسسه مطابق قرار داد خود برای مردم عرضه خدمات صحی نمیکند.

والی فاریاب می گوید در قرار داد باید ۴۶ قلم دوا برای بیماران در اختیار بیماران داخل بستر قرار داده شود اما به دلیل نا معلوم و موجودیت فساد هیچگونکه ادویه بدسترس بیماران قرار داده نمی شود.

ازسوی هم والی فاریاب از وزارت صحت عامه تقاضا نموده که یک هییات با صلاحیت را بخاطر نظارت وبررسی از عرضه خدمات صحی موسسه سنایی برای بیماران به این ولایت اعزام نماید همچنان چالش های موجود در بخش صحت با رییس جمهور کشور نیز شریک ساخته می شود.

در این حال سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب می گوید: صد ها شکایت در مورد ناکامی عرضه خدمات صحی از طرف موسسه انکشافی سنایی برای آنها رسیده است.

وی از اداره محلی و مرکزی خواست تا در قسمت بهبود عرضه خدمات صحی برای مردم این ولایت توجه جدی نماید.

داکتر محمد نعیم ‘مصمم” رییس صحت عامه فاریاب با تایید مشکلات موجود در بخش عرضه خدمات صحی توسط موسسه انکشافی سنایی علت اصلی چالش ها کمبود بودجه می باشد.

با این همه مقام های محلی در فاریاب از نبود خدمات صحی در ولسوالی این ولایت نگرانی نموده می گویند،هیچ نوع عرضه خدمات صحی در کلنیک ها در ولسوالی وجود ندارد.

گزارش : فیروز ـ غفوری ـ فاریاب

ناکامی-موسسه-سنایی-در-بخش-عرضه-خدمات-صحی-در-فاریاب سبب افزایش مرگ ومیر گردیدهSkip to toolbar