معلولین در سمنگار خواستار برکناری آمر شهدا ومعلولین این ولایت شدند

25 Jun 2020

5سرطان1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، صدها تن از معلولین معترض در ولایت سمنگان با شعار “ما آمر معلول می ‌خواهیم”، خواستار برکناری آمر شهدا و معلولین این ولایت شدند.

این شمارمعلولین در مقابل ساختمان آمریت شهدا و معلولین سمنگان خیمه ‌ اعتراض برپا نموده و خواستار دریافت حقوق ماهانه شان گردیدند.

دراین حال احمد جواد عمری آمر شهدا ومعلولین سمنگان میگوید: معاشات معلولین از مرکز به تعویق افتاده است.

وی گفت: این شمار معلولین بدلیل اجرا نشدن حقوق شان خیمه اعتراضی برپا کرده بودند که روز گذشته پس از دریافت پاسخ مثبت ازاعتراض دست کشیدند.

معلولین-در-سمنگار-خواستار-برکناری-آمر-شهدا-ومعلولین-این-ولایت-شدندSkip to toolbar