ایجاد زمینه کار برای 400 نفر در بند دهندره ولسوالی پشتونکوت – فاریاب

22 Jun 2020

29 جوزا 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، به گفته مسولین، چندی پیش کار ساخت بند دهندره توسط طالبان توقف داده شده بود اما اکنون با آغاز کار ساخت این بند برای 400 تن در بخش های مختلف زمینه کار مساعد شده است.

محمد قیوم انجنیر وزارت انرژی آب کشور که بخاطر نظارت از شیوه کار بند دهندره ولسوالی پشتونکوت فاریاب گماشته شده است می گوید کارساخت این بند به گونه نورمال جریان دارد.

وی گفت: در بخش های گوناگون این بند 400 نفر باشنده گان فاریاب مصروف کار می باشند تا ازیک سو پول بدست بیاورند و ازسوی دیگر به آبادی کشور سهم بگیرند.

دراین حال کارگران دربند دهندره ولسوالی پشتونکوت فاریاب با ابراز خرسندی از ایجاد زمینه کاری برای آنها می گویند: آرزو داریم تا در بخش آبادی کشور سهم بگیریم وبا ایجاد این بند بخش کشاورزی باید رشد اقتصادی داشته باشد.

ازسوی هم کارگران در بند دهندره می گویند: آنان آرزو دارند تا صلح وامنیت در کشور تامین شود و آنان شاهد آبادی و انکشاف کشور شان باشند.

با این همه مقام های محلی ومسولین زراعت آبیاری و مالداری فاریاب می گویند که با اتمام کارساختمان بند دهندره تغیر مثبت در راستای رشد اقتصادی برای مردم بخصوص دهاقین این ولایت بوجود میاید.

ازسوی هم فعالان جامعه مدنی واعضای شورای ولایتی فاریاب از گروه طالبان میخواهند در آینده ها نیز مانع کار ساخت بند دهندره نشود وبگذارند مردم فاریاب به آبادی دست یابند.

گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

ایجاد-زمینه-کار-برای-400-نفر-در-بند-دهندره-ولسوالی-پشتونکوت-فاریاب

فاریاب، دهندره، بنددهندرهSkip to toolbar