کمک غذایی والی فاریاب برای ۵۰۰ خانواده بیجاشده جوزجان

9 Jun 2020

۲۰ جوزا۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،کمک های غذایی داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب برای خانواده های بیجا شده ولسوالی های مردیان ومنگجک ولایت جوزجان که به وضعیت نگران کننده زندگی می کردند رسانیده شد.

بشیر احمد باهم مدیر عواید شاروالی ولسوالی آقچه جوزجان می گوید: پنجصد خانواده بر اثر جنگ از ولسوالی های مردیان و منگجک این ولایت بیجاشدند و در ساحه سه سرکه ولسوالی آقچه در کنار سرک ها ،خانه های مخروبه و ساختمان های مکاتب در زیر آفتاب سوزان بین ۴۰ درجه سانتی گراد زندگی می کنند.

آقای باهم گفت: این شمار خانواده ها به وضعیت نگران کننده زندگی داشتند که امروز توسط داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب ،غذای گرم از برنج ،نان خشک وهمچنان آب معدنی برای ۵۰۰ خانواده آماده وتوزیع گردید.

ازسوی خانواده های بیجا شده ولسوالی مردیان و منگجک ولایت جوزجان از کمک های بشر دوستانه داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در شرایطی که برای هزاران خانواده بیجا شده از جنگ و حوادث طبیعی در فاریاب کمک های غذایی وغیر غذایی نهاد های ملی ،بین المللی وتاجران را جلب می کند همچنان به فکر ما خانواده های متضرر جوزجانی نیز شده است قدر دانی کردند.

این خانواده های بیجا شده از جنگ ها از سایر افراد خیرخواه نیز خواستار کمک های غذایی و غیر غذایی برای شان گردیدند.

گزارش : فیروز ـ غفوری ـ فاریاب

کمک-غذایی-والی-فاریاب-برای-۵۰۰-خانواده-بیجاشده-جوزجانSkip to toolbar