ارگ سه سرپرست وزیر و رییس عمومی د افغانستان بانک را معرفی کرد

4 Jun 2020

۱۵ جوزا ۱۳۹۹
رئیس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت های صحت عامه، شهرسازی و اراضی، امور زنان و نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک را رسماً معرفی نمود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز

چهارشنبه ‌(۱۴ جوزا ۱۳۹۹) محمود کرزی را بحیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، داکتر محمد جواد عثمانی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه، حسینه صافی را بحیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان و اجمل احمدی را بحیث نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک، رسماً معرفی کرد.

قرار است در جریان چند روز آینده شمار دیگر از اعضای کابینه بشمول معین ها ،سفیران ، والیان و رییسان ریاست های عمومی معرفی شوند.

ارگ-سه-سرپرست-وزیر-و-رییس-عمومی-د-افغانستان-بانک-را-معرفی-کردSkip to toolbar