ثبت ۷۵۹ واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان

2 Jun 2020

۱۳ جوزا ۱۳۹۹
وزارت صحت عامه کشور می گویددر ۲۴ ساعت گذشته از تست ۱۳۲۲ سمپل مشکوک ۷۵۹ واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت گردیده است.

کابل ۲۶۶ واقعه
هرات ۲۱۲ واقعه
پکتیا ۶۶ واقعه
بلخ ۳۹ واقعه
ننگرهار ۳۴ واقعه
بغلان ۲۷ واقعه
خوست ۲۵ واقعه
بامیان ۲۱ واقعه
غزنی و فاریاب هر کدام ۱۸ واقعه
تخار ۱۷ واقعه
کاپیسا ۷ واقعه
پروان ۴ واقعه
بدخشان ۳ واقعه
سمنگان ۲ واقعه

همچنین ۵ واقعه فوتی : ۳ بلخ، ۲ سمنگان در
مجموع فوت شده گان به ۲۷۰ نفر رسیده است.

مجموعه رویداد های مثبت در کشور به ۱۶۵۰۹ واقعه رسیده است.

ثبت-۷۵۹-و-اقعه-مثبت-ویروس-کرونا-در-افغانستانSkip to toolbar